Antikvarisk medverkan

Tjänster

I samband med restaureringar och ombyggnationer av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan vi bistå med antikvarisk medverkan vilket sker genom projektering, dokumentation och uppföljning. Vi utgår från de riktlinjer som definierats av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen.

Antikvarisk förundersökning och dokumentation

Inför planerade förändringar av byggnader och miljöer kan museet vara behjälpliga med en antikvarisk förundersökning där de kulturhistoriska värdena definieras och förslag ges på hur dessa värden bäst tas tillvara i processen. Detta innefattar även förslag på lämpliga material och metoder. Det framtagna underlaget kan även ligga till grund för bidragsansökningar och bygglov. Vi kan även vara ett stöd i den kommunala planeringen.

Föredrag & Utställningar

Museets byggnadsantikvarier kommer gärna ut och föreläser om pågående och genomförda projekt. Vi kan även vara behjälpliga vid framtagande av material till utställningar inom våra specialområden.

Telefonrådgivning och rådgivning på plats

Telefonrådgivning är naturligtvis gratis. I vissa sammanhang kan vi även kostnadsfritt erbjuda enklare rådgivning på plats. För mer omfattande besiktningar lämnar vi gärna en offert. Vi kan även rekommendera hantverkare med bred kompetens inom byggnadsvårdsfältet.

Inför ombyggnad, tillbyggnad, förvärv och försäljning

Inför en planerad omgestaltning av din fastighet kan det vara lönsamt att anlita antikvarisk expertis. Ofta behöver inte åtgärderna bli så omfattande. Det är samtidigt viktigt att tillvarata husets karaktär och kulturhistoriska värden något vi kan vara behjälpliga med att identifiera.

Arkiv

I museets omfattande arkiv finns en mängd intressant information som kan vara till hjälp och nytta.

Kulturparken Småland/Smålands Museum

Vi har lång erfarenhet av kulturmiljövårdsarbete i Kronobergs län. Arbetsfältet sträcker sig från ruiner till kyrkor, kyrkogårdar, industrier, gårdar, dass, funkishus och kalla kriget. Under åren har vi utfört arbeten åt exempelvis Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet, länets kommuner samt en rad enskilda fastighetsägare.

För närvarande har vi två certifierade byggnadsantikvarier vilka kan anlitas som sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt Kulturminneslagen, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Vi bistår gärna med råd om hur vårt bebyggda arv kan bevaras, vårdas och utvecklas. I vår organisation finns även en bred kompetens inom områdena arkeologi, historia, etnologi och pedagogik.

Kontakt

Enhetschef byggnadsvård
Samuel Palmblad
0470-704215
Mejla

Kontakt

Byggnadsvård
Ludwig Svensén
0470-70 42 02
Mejla