Arkeologiska samlingen

 

Redan i slutet av 1700-talet fanns början till en arkeologisk samling i Växjö Konstkammare, ett kuriosakabinett placerat i en av domkyrkans tornkammare. Denna samling innehöll bland annat ett tjugotal föremål av förhistorisk karaktär, däribland flintdolkar, skafthålsyxor, mejslar med mera. Proveniensuppgifter på dessa föremål saknas men givaren kom från Öjhult, Pjätteryd socken. I samband med grundandet av Smålands museum 1867, skänktes en stor samling föremål från det gamla folklandet Värend av en av museets grundare Gunnar Olof Hylten-Cavallius. I denna samling fanns ett större antal jordfunna arkeologiska föremål av skiftande karaktär.

Ny museibyggnad och fler donationer

Gåvorna fortsatte att strömma in, och efter att man hade uppfört en ny museibyggnad 1885, kunde äntligen de arkeologiska fynden gestaltas i egna utställningar. En donator av rang var förre regementsläkaren J.A. Wittlock, Växjö. Han donerade 1891 sin privata samling med fornfynd till museet, totalt drygt 600 föremål från regionen uppdelade på sten, brons-, och järnålder.

I början på 1930-talet överlämnades en större donation av stenåldersmaterial med proveniens från Almundsryd socken. Upphovsman till denna var fil.dr Knut Kjellmark som i sin gärning som arkeolog och folkskoleinspektör uppmuntrat skolbarn från trakten att tillsammans med lärare genomsöka sina hemtrakter på jakt efter flinta och andra stenredskap.

Arkeologisk utgrävningar

Under 1930-talet utförde Riksantikvarieämbetet flera större undersökningar i länet. Här kan nämnas två, vilka resulterade i stora fyndmängder. År 1936 undersöktes den medeltida borgen Skararps hus i Hinneryd socken och mellan åren 1935-43, i samband med omfattande restaureringsarbeten på Kronobergs slottsruin vid Helgasjön nära Växjö, utfördes även en arkeologisk utgrävning som resulterade i flera tusen fynd.

Perioden 1950-1970 var relativt fyndfattig om man undantar utgrävningen av Växjö domkyrka inför ombyggnaden 1957-58. När museets arkeologiska uppdragsverksamhet byggdes ut under 1980- och framför allt 1990-talen fick man ett ganska jämt flöde av arkeologiska föremål in till samlingarna. Sedan dess har antalet magasinsplacerade föremål ökat med något hundratal varje år.

Sedan 2001 finns alla arkeologiska föremål på Kulturarvscentrum Småland. Samlingarna är topografiskt ordnade i fyndbackar, för att sökningen skall underlättas.