Armringarna på Teleborg

3 700 år sedan

De äldsta föremålen av metall kom till Skandinavien redan under slutet av stenåldern, för drygt 4 000 år sedan. De var gjorda av koppar eller brons. Kunskapen om hur man använde metall är dock äldre än så. De första spåren av metallhantverk finns i sydöstra Europa och är 6 000 år gamla.

I en hällkista på Teleborg söder om Växjö hittades två armringar av brons vid en arkeologisk undersökning. Det är några av de äldsta metallfynden vi känner till från länet. En analys av armringarna från Teleborg har visat att de tillverkades i södra Skandinavien för ungefär 3 700 år sedan. Antagligen kom metallen från en bronsyxa som smältes ned för att göras om till armringar.

Smyckena innehåller olika sammansättning av metaller och har därför haft olika färg från början. Den hela armringen innehåller mer tenn och har varit mer gul. Den trasigare innehåller mer koppar och har haft en djupare rödbrun färg. Brons är en blandning av koppar och tenn.

Liknande armringar från samma tid har hittats i nuvarande Danmark, Tyskland, Polen och Tjeckien. Eftersom armringarna låg i en grav antar vi att de gjorts till en särskild person. Det bör ha varit någon med smala armar, kanske en ung människa.

The bracelets at Teleborg

3,700 years ago

The oldest metal objects came to Scandinavia as early as the end of the Stone Age, just over 4,000 years ago. They were made of copper or bronze. However, the knowledge of how to use metal is older than that. The first traces of metal crafts are found in southeastern Europe and are 6,000 years old.

In a gallery grave in Teleborg south of Växjö, two bronze bracelets were found during an archaeological investigation. These are some of the oldest metal finds we know from the county. An analysis of the bracelets from Teleborg has shown that they were made in southern Scandinavia about 3,700 years ago. The metal probably came from a bronze ax that was melted down in order to be turned into bracelets.

The jewelry contains different compositions of metals and has therefore had a different colour from the beginning. The whole bracelet contains more tin and has been more yellow. The broken one contains more copper and has had a deeper reddish brown colour. Bronze is a mixture of copper and tin.

Similar bracelets from the same period have been found in present-day Denmark, Germany, Poland and the Czech Republic. Since the bracelets were placed in a grave, we assume that they were made for a special person. Most likely it was for someone with thin arms, maybe a young person.