Källor till Asatro

 

Kunskapen om vad människor trodde på innan kristendomen kommer framför allt från skriftliga källor, men kan också spåras i till exempel ortnamn och genom arkeologiska fynd. Några av de viktigaste källorna till kunskap om den förkristna religionen i Skandinavien kom från den romerske ämbetsmannen Tacitus som beskrev germanska stammar på 100-talet, från Jordanes på 500-talet och Adam av Bremen, en tysk historieskrivare på 1000-talet.

Eftersom vikingarna rörde sig även öster ut finns källor som nedtecknats även i dessa områden, tex från en muslimsk lärd man vid namn Ibn-Fadlan på 900-talet. Andra inhemska källor är den poesi och diktning som tillkom i Skandinavien från 800-talet och framåt. Till dessa räknas de så kallade eddadikterna och även de isländska berättelser som nedtecknades av bland annat Snorre Sturlasson på 1200-talet. Samtida med Snorre Sturlasson var också Saxo-Grammaticus, en munk som var verksam i Danmark.

Läs mer om vikingarnas mytologiska värld till exempel på Historiska museets hemsida.

Andra källor: Fornskandinavisk religion av Britt-Marie Näsström.

 

Sources of Norse Religion

The knowledge of what people believed in before Christianity comes primarily from written sources, but can also be traced in, for example, place names and through archaeological finds. Some of the most important sources of knowledge about the pre-Christian religion in Scandinavia came from the Roman official Tacitus who described Germanic tribes in the 100s, from Jordanes in the 500s and from Adam of Bremen, a German historian in the 1000s.

As the Vikings also moved east, there are sources that have been recorded in these areas as well, for example from a Muslim scholar named Ibn-Fadlan in the 10th century. Other domestic sources are the poetry and poems that appeared in Scandinavia from the ninth century onwards. These include the so-called Edda poems and also the Icelandic stories written down by, among others, Snorre Sturlasson in the 13th century. Contemporary with Snorre Sturlasson was also Saxo-Grammaticus, a monk who was active in Denmark.

Read more about the Vikings’ mythological world, for example on the Swedish Historical Museum’s website: Historiska museets hemsida.

Other sources: Ancient Scandinavian Religion by Britt-Marie Näsström.