Fornborgar

 

Fornborgar är fornlämningar som är vanligast i södra halvan av Sverige. De kan se olika ut, men har vissa saker gemensamt. De flesta är byggda på bergskrön, där toppen på olika sätt har hägnats in och avgränsats med stenvallar och murar. I Skåne, på Öland och Gotland ligger fornborgarna däremot oftast på plan mark och är byggda som ringmurar. Trots att de har en gemensam benämning kan fornborgar alltså se mycket olika ut.

Namnet fornborg för tankarna till försvarsanläggningar, men genom arkeologiska undersökningar vet man att många av dem har haft andra funktioner. Vissa verkar ha fungerat som handels- och hantverksplatser, andra som kult- och begravningsplatser eller som boplatser med odlingar. I några fall vet man inte alls hur de har använts, eftersom det inte finns några bevarade spår förutom murarna.

Fornborgar byggdes under bronsåldern och järnåldern. Det är en lång period på 2000 år, så egentligen är det inte konstigt att fornborgarna har byggts och använts för helt olika ändamål.

I södra Småland finns två kända fornborgar, en på Cirkön i sjön Åsnen och en på Gripeberg i Notteryd utanför Växjö. Gripeberg ligger på en bergshöjd och täcker ett område som är 200×90 meter stort. Det som syns av fornborgen idag är två raserade murar och stenvallar. De går tvärs över bergshöjdens norra och södra del. Genom arkeologiska undersökningar vet vi att murarna byggdes under yngre bronsåldern, alltså omkring 1100 – 500 f. Kr. Det gör Gripeberg till en av de äldsta fornborgarna i landet.

Arkeologen berättar om Gripeberg

Spana in när arkeologen Åsa Alering berättar om Gripeberg på vår youtubekanal

 

Hill forts

Hill forts are ancient monuments that are most common in the southern half of Sweden. They may look different, but have some things in common. Most are built on mountain ridges, where the top has been fenced in and demarcated in various ways with stone ramparts and walls. In Skåne, on Öland and Gotland, on the other hand, the ancient castles are usually on flat ground and are built as ring walls. Even though they have a common name, hill forts castles can look very different.

The name “hill fort” is reminiscent of defense installations, but through archaeological research it is known that many of them have had other functions. Some seem to have served as trading and craft sites, others as places of worship and burial or as settlements with plantations. In some cases, it is not known at all how they have been used, as there are no preserved traces other than the walls.

Hill forts were built during the Bronze Age and Iron Age. It is a long period of 2000 years, so it is really no wonder that the hill forts  have been built and used for completely different purposes.

In southern Småland there are two famous hill forts, one on Sirkön in lake Åsnen and one on Gripeberg in Notteryd, outside Växjö. Gripeberg is located on a mountain height and covers an area that is 200 × 90 meters large. What can be seen of the hill fort today are two demolished walls and stone ramparts. They cross the northern and southern part of the mountain height. Through archaeological research, we know that the walls were built during the Late Bronze Age, ie around 1100 – 500 BC. This makes Gripeberg one of the oldest hill forts in the country.