Gravar under bronsålder

Typiska spår från bronsåldern är massiva gravrösen eller högar. Gravrösena är stora och att bygga ett gravröse var en omfattande gemensam arbetsinsats. Man tror att det behövdes mellan 5 000 och 6 000 vagnslaster med sten för att bygga ett enda röse.  Störst i det här länet är Limmerör utanför Ingelstad som är 45 meter i diameter och 4,5 meter högt.

Bara enstaka bronsåldersrösen och -högar i länet är undersökta, men från danska gravar vet man att de döda ofta fick exklusiva gravgåvor med sig. Kläderna var gjorda av ull eller läder. Kvinnorna kunde ha en kort tröja och kjol med ett vävt skärp. Männen hade också en slags kjol och mantel. Ibland fick de döda med sig kärl av keramik med mat eller dryck.  Här i Småland är bevaringsförhållandena i jorden sämre än i Danmark och kläder har inte bevarats. Det är bara gravgåvor som armband, halsringar, dolkar, svärd och spännen eller dräktsmycken av brons som finns kvar.

Från senare delen av bronsålder finns också en del gravfält med brandgravar. Det kan vara gropar eller låga stensättningar med ett fåtal brända ben. Ett liknande gravfält undersöktes vid Öjabymotet utanför Växjö år 2020. Förutom två stora gravrösen, fanns ett mindre gravfält med sex stensättningar. I stensättningarna fanns gravurnor med brända ben och fragment av fingerringar i brons.

Mer om undersökningarna vid Öjabymotet

Läs mer om undersökningen vid Öjabymotet och se bilder på Museiarkeologi Sydosts hemsida.

 

 

Graves during the Bronze Age

Typical traces from the Bronze Age are massive burial mounds or mounds. The burial mounds are large and building a burial mound was an extensive joint work effort. It is believed that between 5,000 and 6,000 cargo loads of stone were needed to build a single cairn. The largest in this county is Limmerör outside Ingelstad, which is 45 meters in diameter and 4.5 meters high.

Only a few Bronze Age cairns and mounds in the county have been examined, but it is known from Danish graves that the dead were often buried along with exclusive burial gifts. The clothes were made of wool or leather. The women could wear a short sweater and skirt with a woven belt. The men also wore a kind of skirt and cloak. Sometimes pottery vessels with food or drink were buried alongside the dead. Here in Småland, the conservation conditions in the soil are worse than in Denmark and clothes have not been preserved. Only grave goods such as bracelets, necklaces, daggers, swords and buckles or bronze jewelery worn on costumes remain.

From the latter part of the Bronze Age there are also some burial grounds with fire graves. It can be pits or low stone settings with a few burnt bones. A similar burial ground was investigated at Öjabymotet outside Växjö in 2020. In addition to two large burial mounds, there was a smaller burial ground with six stone settings. In the stone settings there were grave urns with burnt bones and fragments of finger rings in bronze.