Hällkistan i Hamneda

Ca 4 000 år sedan

När E4:an byggdes ut under mitten av 1990-talet undersökte arkeologer från bland annat Smålands museum en hällkista utanför Hamneda. Hällkistan låg på den högsta punkten av en större bergknalle. Själva stenkistan var täckt av ett lågt stenröse. När arkeologerna undersökte den togs skikt efter skikt av stenar bort och till slut framträdde själva stenkistan. Där fanns inga rester av människoben, de hade vittrat sönder under tidens gång. Däremot hittades ett antal avslag av flinta och rester av ett kärl av keramik. Det var gåvor som lagts ner tillsammans med den döda. 

Vid undersökningen togs också en del jordprover. I jorden fanns pollen från olika växter bevarade ända från den tid då begravningen skedde. Genom att undersöka pollen kan man få en bild av vilka växter som vuxit i närheten av platsen. Pollenkorn är nämligen märkvärdigt beständiga. I proverna från keramikkärlet fanns höga halter av sädespollen, vilket visar att krukan från början innehållit en gravgåva i form av säd, mjöl eller bröd. I hällkistans centrala delar fanns en hög halt pollen från en ranunkelväxt, troligen vitsippa. Vi tänker oss alltså att vitsippor lagts ned hos den döda i samband med begravningen.

 

Och plötsligt får vi en ögonblicksbild av en begravning under stenåldern. En vårdag då människor förberett att lägga en älskad människa i en grav som de byggt med möda. Den sista hälsningen innan stenhällarna lades på som tak på stenkistan, var att lägga ner ett fång vitsippor.

 

Mer om undersökningen

Läs mer om den arkeologiska undersökningen

 

 

 

The gallery grave in Hamneda

About 4,000 years ago

When the E4 highway was expanded in the mid-1990s, archaeologists from, among others, Småland’s Museum examined a gallery grave outside Hamneda. The gallery grave was located on the highest point of a larger rock outcrop. The stone coffin itself was covered by a low pile of stones. When the archaeologists examined it, layer after layer of stones was removed and finally the gallery grave itself appeared. There were no remains of human bones, they had weathered over time. However, a number of flint fragments and remnants of a ceramic vessel were found. These were gifts laid down with the dead.

During the survey, some soil samples were also taken. In the soil, pollen from various plants was preserved from the time of the burial. By examining the pollen, you can get an idea of ​​which plants have grown near the site. Pollen grains are remarkably durable. The samples from the ceramic vessel contained high levels of grain pollen, which shows that the pot originally contained a grave gift in the form of grain, flour or bread. In the central parts of the gallery grave there was a high content of pollen from a buttercup plant, probably white anemone. We therefore imagine that white anemones were laid with the dead in connection with the funeral.

And suddenly we get a snapshot of a funeral during the Stone Age. A spring day when people prepared to put a loved one in a grave that they built with effort. Before the stone slabs were put on, as a roof, on the stone coffin the last greeting was to lay down a bunch of white anemones.