Kvinnan med ormvråken

Trotteslöv i Berga socken ligger i den västra delen av Kronobergs län. Här rinner ån Lagan och här finns bördiga slättmarker längs med ån. I anslutning till många av dagens byar finns vikingatida gravfält. Gravfälten består nästan uteslutande av högar av olika storlek, det vill säga den gravformen från yngre järnålder som är vanligast i dessa trakter. Många ortnamn har också förhistoriskt ursprung med namnändelser på -löv, -lösa, -stad, -inge eller -by. Dessa är typiska namnändelser, inte minst på bebyggelse som vi räknar med har sitt ursprung åtminstone i yngre järnålder.

Här har ett antal gravar från yngre järnålder undersökts arkeologiskt under årens lopp. Ett par av dessa är särskilt intressanta eftersom de visat sig innehålla ett blandat fyndmaterial både i form av föremål och ben. En av dessa gravar låg intill ån Lagan och hade delvis skadats av erosion. För att rädda den information som fanns kvar i graven gjordes därför en arkeologisk undersökning. Under gravfyllningen av sand visade det sig att det fanns ett lager av sot, kol och brända ben, vilket utgjorde resterna av en kremering.

I mitten av sotlagret fanns ett nära nog helt kärl av keramik fyllt med brända ben. I sotlagret hittades också ett antal glaspärlor, några järnföremål, fragment av brons och ett par dekorerade hårkammar av ben. Några svarta flagor visade sig också vara förkolnade rester av textil, ett oväntat och ovanligt fynd. Bland bitarna av textil kan man se olika vävtekniker och textilen måste komma från olika dräktdetaljer. Troligen består vissa fragment av linnetyg och vissa av ull.

Bland de brända benen återfinns förutom människa flera olika djurarter, såsom häst, katt, hund, gris och fågel. Människan var troligen en kvinna mellan 35 och 50 år gammal. Sannolikt var det en rik och mäktig person i dåtidens samhälle. Efter döden hedrades kvinnan genom att få en gravhög. Till hennes ära offrades också viktiga husdjur från gårdens besättning. Hästen var på den här tiden ett djur som signalerade hög status hos den som ägde den, och ibland tillskrivs hästen närmast religiös betydelse.

De fåglar kvinnan fått med sig i graven var troligen två rovfåglar och en gräsand. Den ena rovfågeln kan sannolikt bestämmas till ormvråk. Troligen har kvinnan i livet ägnat sig åt andjakt med hjälp av ormvråk, något som sedan fick följa med henne i graven. Det finns flera belägg för att rovfåglar begravts tillsammans med människa i gravar från järnåldern, framför allt i Sveriges östliga delar och i Mälardalen. Även i skriftligt material och på runstenar finns beskrivningar av jakt med rovfågel.

Det kvarstår många obesvarade frågor men graven visar ändå upp en historia om kvinnor och makt, om hantverksskicklighet och välstånd.

 

Källor

Källor: Kvinnan med ormvråken av Eva Åhman, en artikel i boken Döden, Ulrika Söderström (red), 2015. Museiarkeologi sydost vid Kalmar länsmuseum.

 

 

 

The woman with the buzzard

Trotteslöv in Berga parish is located in the western part of Kronoberg county. Here the river Lagan flows and here there are fertile plains along the river. Adjacent to many of today’s villages there are Viking-era burial grounds. The burial grounds consist almost exclusively of mounds of various sizes, i.e the grave form from the Late Iron Age that is most common in these areas. Many place names also have prehistoric origins with name endings of -löv, -lösa, -stad, -inge or -by. These are typical name endings, not least on habitations that we expect to have originated at least in the Late Iron Age.

Here, a number of tombs from the Late Iron Age have been archaeologically investigated over the years. A couple of these are particularly interesting since they proved to contain a mixed find in the form of objects and bones. One of these graves was located next to the river Lagan and had been partially damaged by erosion. An archaeological survey was therefore carried out to save the information that remained in the tomb. Beneath the burial filling of sand, there turned out to be a layer of soot, coal and burnt bones, which formed the remains of a cremation.

In the middle of the soot layer there was an almost complete ceramic vessel filled with burnt bones. A number of glass beads, some iron objects, bronze fragments and a couple of decorated bone hair combs were also found in the soot layer. Some black flakes also turned out to be charred remnants of textiles, an unexpected and unusual find. Among the pieces of textile you can see different weaving techniques and the textile must come from different costume details. Some fragments probably consist of linen cloth and some of wool.

In addition to human bones the burnt bones contain several different animal species, such as horse, cat, dog, pig and bird. The man was probably a woman between 35 and 50 years old. It was probably a rich and powerful person in the society of that time. After her death, the woman was honored by receiving a burial mound. In her honor important pets from the farm’s herd were also sacrificed. The horse was at this time an animal that signaled the high status of the owner, and sometimes the horse is attributed almost religious significance. The birds which the woman brought with her in the grave were probably two birds of prey and a mallard. One of the birds of prey can probably be determined as a buzzard.

During her lifetime the woman was probably engaged in duck hunting with the help of buzzards, something that also accompanied her in her grave. There are several pieces of evidence that birds of prey were buried together with humans in tombs from the Iron Age, especially in the eastern parts of Sweden and in the Mälardalen valley. There are also descriptions of hunting with birds of prey in written material and on rune stones. Many unanswered questions remain, but the tomb still shows a history of women and power, of craftsmanship and prosperity.