Människor under istiden

11 000 – 12 000 år sedan

Pilspetsen från Skateboda, som är det äldsta fornfyndet i Småland, tillverkades av en grupp människor som levde i Europa och delar av Skandinavien för 11 000 – 12 000 år sedan. De jagade vildren, jättehjort, uroxe och älg genom att följa djurens vandringar över tundran, samtidigt som de fiskade och samlade mat från naturen. Förutom mat gav jakten skinn, ben och senor som användes för att tillverka kläder, tältdukar till hyddor och olika redskap. 

Vi får tänka oss grupper om 4-8 personer som följde renarnas vandringar över ett område stort som Skåne, Blekinge, Halland och södra Småland. Kanske fanns det knappt ett hundratal personer i denna region, kanske ännu färre. Man bodde i hyddor och varje boplats och slaktplats användes endast kort tid och lämnade få spår. 

Vill du veta mer?

Sök information om Bromme- och Ahrensburgkultur på Internet eller bibliotek.

 

 

People during the Ice Age

11,000 – 12,000 years ago

The arrowhead from Skateboda, which is the oldest ancient find in Småland, was made by a group of people who lived in Europe and parts of Scandinavia 11,000 – 12,000 years ago. They hunted wild deer, giant deer, aurochs and elk by following the animals’ migrations across the tundra, while fishing and gathering food from nature. In addition to food, the hunt provided skins, bones and tendons that were used to make clothes, tarpaulins for huts and various tools.

We can imagine groups of 4-8 people who followed the reindeer’s migrations over an area as large as Skåne, Blekinge, Halland and southern Småland. Maybe there were just under a hundred people in this region, maybe even fewer. They lived in huts and each settlement and slaughterhouse was used only for a short time and left few traces.