Vad hette människor på vikingatiden?

I dag ligger Alice, Olivia, Lucas och Liam på namntoppen i Sverige men under vikingatiden var det helt andra namn som gällde. Då var Gyrid, Tóla och Disa populära kvinnonamn som man gärna ristade in på runstenar. Namnen på runstenar ger oss en möjlighet att få reda på vad människor hette under slutet av järnåldern och vikingatiden.

Nordiskt runnamnslexikon förtecknar alla egennamn som förekommer i runinskrifter från vikingatiden, både i och utanför Norden. Lexikonet omfattar ca 1 500 namn på personer, över hundra ortnamn och därutöver namn på gestalter från nordisk mytologi och kristendom. Det är Institutet för språk och folkminnen (Uppsala) som tagit fram lexikonet.

Så här ser listan på namn ut från runstenar i den här delen av nuvarande Sverige. På runstenarna i Småland finns inga kvinnonamn, så här har vi istället listat de som finns i Östergötland och på Öland.

Kvinnonamn (runstenar på Öland och i Östergötland)

Asa

Geirvi

Helgun

Härfrid

Härtrud

Siglög

Stena

Tjudred

Torfrida

Torun

Torgun

Värn

Åsa

Åsgärd

Mansnamn (runstenar i Småland)

Bjur

Erinvard/Ärinvard

Fader

Gute

Götrad

Hägge

Klint

Rode

Rosten

Sigvard

Spak

Starkben

Starke

Tegn

Torlov

Tormar

Tryggulf

Verskulv

Vinjut

Väfus

Åstrad

Vad betyder namnen?

Alla namn betyder något. Vad betyder ditt? Gå in på Svenska Akademiens namnlista och se om det finns med? Bara för att det kanske inte finns med där så betyder det bara att de missat det. Allas namn betyder något!

 

 

What were the names of people in the Viking Age ?

Today, Alice, Olivia, Lucas and Liam are at the top of the list of first names in Sweden, but during the Viking Age, completely different names applied. Back then, Gyrid, Tóla and Disa were popular female names that were often carved on rune stones. The names of runestones give us an opportunity to find out what people were called during the late Iron Age and the Viking Age.

The Nordic Runic Name Dictionary lists all proper names that appear in runic inscriptions from the Viking Age, both in and outside the Nordic countries. The dictionary includes about 1,500 names of people, over a hundred place names and in addition names of figures from Nordic mythology and Christianity. It is the Institute for Language and Folk Memories (Uppsala) that produced the dictionary.

This is what the list of names from rune stones in this part of present-day Sweden looks like. There are no female names on the rune stones in Småland, so here we have instead listed those in Östergötland and on Öland.

Female names (runestones on Öland and in Östergötland)

Asa

Geirvi

Helgun

Härfrid

Härtrud

Siglög

Stena

Tjudred

Torfrida

Torun

Torgun

Värn (Eng. protection)

Åsa

Åsgärd

Male name (rune stones in Småland)

Bjur

Erinvard / Ärinvard

Fader (Eng. father)

Gute

Götrad

Hägge

Klint

Rode

Rosten

Sigvard

Spak

Starkben (Eng. strong legs)

Starke (Eng. Strong)

Tegn

Torlov

Tormar

Tryggulf

Verskulv

Vinjut

Väfus

Åstrad

What do the names mean?

All names mean something. What does yours mean? Go to Svenska Akademiens namnlista  (the Swedish Academy’s name list) and see if it is included? If you cannot find yours by any chance it just means they missed it. Everyone’s name means something!