Vikingatida skattgömmor

 

Genom vikingarnas resor kom arabiska, tyska och engelska silvermynt till Skandinavien. Pengarna användes inte här, men många av mynten smältes ned och gjordes om till smycken. I Kronobergs län har sex silverskatter hittats. Det var gömmor av värdefulla föremål som grävdes ner i marken. Några av skatterna hämtades aldrig av sin ägare, utan hittades långt senare av bönder som förbryllat såg ner på de glittrande skatterna som de råkat plöja upp i sina åkrar. 

Silverskatten från Torlarp i Berga socken och silverskatten i Kexås i Mistelås socken är några av de finaste skattfynden. Bland föremålen finns arabiska mynt, armringar, silvertenar och ett hängsmycke i form av en torshammare som är en symbol för asaguden Tor.

Ett annat stort vikingatida fynd är det så kallade Furen-fyndet från 1000- eller 1100-talet. När järnmalm togs upp från sjön Furens botten på 1860-talet, hittades ett stort antal silver- och järnföremål.  Bland annat ringspännen, beslag, söljor och rembeslag, sex pincetter, fem stora runda bronsspännen, ett stort antal tennpärlor och flera koppartrådar. Av järn fanns två yxor, en lansspets, delar av ullsaxar, knivar och ca 140 nålar.

Många av föremålen var gjutna, men hade inte putsats efter gjutningen, vilket visar att de var helt oanvända. Kanske var fyndet ett varulager som tappats av en kringresande handelsman? Kanske gick han igenom isen på vintern? Många av föremålen har paralleller till Gotland, så kanske var det en gotländsk handelsman?

 

 

Viking Age treasure hides

Through the Vikings’ travels, Arab, German and English silver coins came to Scandinavia. The money was not used here, but many of the coins were melted down and turned into jewelry. In Kronoberg County, six silver treasures have been found. It was hidden objects of value that were buried in the ground. Some of the treasures were never collected by their owner, but were found much later by farmers who puzzledly looked down at the glittering treasures they had happened to come across while plowing in their fields.

The silver treasure from Torlarp in Berga parish and the silver treasure in Kexås in Mistelås parish are some of the finest treasure finds. Among the objects are Arabic coins, bracelets, silver tins and a pendant in the shape of a Thor’s hammer, which is a symbol of the Asa god Thor.

Another large Viking Age find is the so-called Furen find from the 11th or 12th century. When iron ore was taken from the bottom of Lake Furen in the 1860s, a large number of silver and iron objects were found. Among other things, ring buckles, fittings, buckles and strap fittings, six tweezers, five large round bronze buckles, a large number of tin beads and several copper wires. Of iron there were two axes, a lance-tip, parts of wool scissors, knives, and about 140 needles.

Many of the objects were cast, but had not been polished after casting, which shows that they were completely unused. Maybe the find was an inventory lost by a traveling merchant? Maybe he went through the ice in the winter? Many of the objects have parallels to Gotland, so maybe it was a Gotland merchant?