Huseby – ett vikingatida skrytbygge

500 – 1 000 e Kr

I Huseby utanför Alvesta finns ännu ett exempel på en aristokratisk gård från vikingatid. Den grävdes ut 2008 i en arkeologisk undersökning på platsen som idag är parkeringen för Huseby bruk.

Här kunde arkeologerna undersöka rester av ett par större gårdar som legat intill varandra under en lång tid under mellersta och yngre järnåldern (ca 500 – 1 000 e Kr). Gårdarna har byggts om då och då men har i stort sett legat i samma område. Husen var olika stora. Man bodde i vissa hus och i andra hade man förråd. Några på gården bodde större och bättre än de andra. Troligen var det gårdens trälar som bodde i de mindre husen.

 

 

Ett av husen väcker många frågor. Det har varit större och högre än alla andra och det måste ha synts på långt håll. Huset var en viktig mötesplats och har använts för olika ceremonier, fester och andra möten. Väggarna var av trä och taket var av vass, grästorv eller halm. Antagligen var huset utsmyckat med snidade träfigurer som föreställde djur eller gudar. Kanske hängde också vävda tyger på insidan av väggarna. För de ledande personerna på gården var huset något att skryta med och visade att de hade makt och inflytande, inte bara på den egna gården utan också i trakterna runt omkring.

 

Hus av det här slaget kallas ”trelleborgshus” eftersom de först upptäcktes på de vikingatida danska ”trelleborgarna”, en slags ringborgar. Ibland finns den här sortens hus också på större gårdar under vikingatid. Det trelleborgshus som undersöktes i Huseby är det första tydliga exemplet på den här sortens byggnad i Sverige, norr om de gamla danska landskapen Skåne och Halland.

 

 

När gården vid Huseby var igång för tusen år sedan fanns här jordbruksredskap, utrustning för smide, vävstolar för att väva tyger, smycken, vapen, grytor, krukor och mycket annat. Efter århundraden i jorden har det mesta förmultnat och brutits ned och det som grävts fram är bara en bråkdel av allt som en gång funnits här. När gården undersöktes 2008 hittades rester av lerkrukor, bitar av brons och järn, till exempel rester av spännen som hållit ihop kläder, samt ett antal knivar.

 

 

Mer om utgrävningarna

> Läs mer om utgrävningarna i Huseby

> Den arkeologiska rapporten i fulltext

 

 

Huseby – big and tall in the Viking era

500 – 1 000 e Kr

In Huseby outside Alvesta there is yet another example of an aristocratic farm from Viking times. It was excavated in 2008 in an archaeological survey at the site which today is the car park of Huseby mill.

Here, archaeologists were able to examine the remains of a couple of larger farms that lay next to each other for a long time during the Middle and Late Iron Age (ca. 500 – 1,000 AD). The farms have been rebuilt from time to time but have largely been in the same area. The houses were different sizes. People lived in some houses and in others they had storage. Some people on the farm lived bigger and better than the others. It was probably the slaves of the farm who lived in the smaller houses.

 

 

One of the houses raises many questions. It was bigger and taller than all the others and it must have been seen even at a distance. The house was an important meeting place and has been used for various ceremonies, parties and other meetings. The walls were made of wood and the roof was made of reed, turf or straw.

 

The house was probably decorated with carved wooden figures depicting animals or gods. Maybe woven fabrics also hung on the inside of the walls. For the leading people on the farm, the house was something to brag about and showed that they had power and influence, not only on their own farm but also in the surrounding areas.

 

 

Houses of this kind are called ”trelleborgshus”, because they were first discovered in the Viking-age Danish ”trelleborgarna”, a kind of ring fort. Sometimes this type of house is also found on larger farms during the Viking Age. The Trelleborg house that was investigated in Huseby is the first clear example of this type of building in Sweden, north of the old Danish provinces of Skåne and Halland.

 

 

When the farm at Huseby was up and running a thousand years ago, there were agricultural implements, equipment for forging, looms for weaving fabrics, jewelery, weapons, kettles, pots and much more. After centuries in the earth, most things have decayed and decomposed and what has been excavated is only a fraction of everything that once existed here. When the farm was examined in 2008, remains of clay pots, pieces of bronze and iron were found, such as remains of buckles that held clothes together, and a number of knives.