Klimatkris och odling under järnåldern

För ungefär 2 500 år sedan började klimatet långsamt att förändras i Norden. Det blev kallare och mer nederbörd. Mossmarkerna blev flera och de första granarna började synas i Småland, även om det fortfarande fanns mest lövträd. Trots det kan arkeologerna se att nya åkrar odlades upp under den här tiden. Människorna blev fler och jordbruket blev allt viktigare under äldre järnåldern.

 

Tusen år senare skedde två stora vulkanutbrott på jordens norra respektive södra halvklot. Partiklar slängdes upp i atmosfären och hindrade solens strålar under lång tid. På kort tid blev klimatet flera grader kallare än idag och många forskare tror att det därför blev missväxt, svält och att mängder av människor dog. Samtidigt drabbades Europa och sannolikt även Norden av pest. Antagligen trodde människorna att jordens undergång var nära.

 

I alla fall berättas det i den vikingatida folktron om att jordens och gudarnas undergång skulle börja med en stor köld – Fimbulvintern. Kanske var det klimatkrisen som satt sina spår i mytologin?

 

 

 

Climate crisis and cultivation during the Iron Age

About 2,500 years ago, the climate in the Nordic countries slowly began to change. It got colder and there was more rainfall. The marsh lands became more numerous and the first spruces began to appear in Småland, even though there were still mostly deciduous trees. Nevertheless, archaeologists can see that new fields were cultivated during this time. The population increased and agriculture became increasingly important during the older Iron Age.

A thousand years later, two major volcanic eruptions occurred in the northern and southern hemispheres of the earth. Particles were thrown into the atmosphere and blocked the sun’s rays for a long time. In a short time, the climate became several degrees colder than today and many researchers believe that this caused made crops to fail, resulting in people starving and many people dying. At the same time, Europe and probably also the Nordic countries were affected by the plague. People probably thought that the end of the world was near.

In any case, it is said in the Viking age folklore that the end of the earth and the gods would begin with a great cold – the Fimbul winter. Maybe it was the climate crisis that left its mark on mythology?